Algemene voorwaarden

Atelier PUUUR VOF
Kreupelstraat 15
1980 Eppegem
Tel.: +32 456 40 59 40
hallo@atelier-puuur.be
www.atelier-puuur.be


Bank: BE84 7350 6037 9959
BTW: BE 0784.309.534


Artikel 1. Definities


Onder Atelier PUUUR wordt verstaan vennootschap onder firma Atelier PUUUR of alle fysieke locaties waar beweging, freelance, lessen op maat, gatherings en getaways door Atelier PUUUR wordt aangeboden.


Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door Atelier PUUUR verzorgde lessen, workshops, evenementen of vakanties.


Onder 10- of 5-beurtenkaart wordt verstaan elke beurtenkaart die de klant toegang verschaft tot het specifiek aantal voor de aangeboden groepslessen. Met een abonnement heb je vaste toegang tot de aangeboden lessen gedurende een specifiek bepaalde periode. Een themales is geldig voor specifieke lessen van min. 2uur die een bepaald thema in focus behandelen.


Artikel 2. Algemeen


2.1 Atelier PUUUR is een vennootschap onder firma


2.2 Op alle door Atelier PUUUR gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.


2.3 De klant mag met zijn/haar flexikaart of inschrijving tot reeks of abonnement alle reguliere lessen bijwonen in de door hem gekozen vestiging, rekening houdend met de geldende huisregels. De huisregels ontvang je bij inschrijving en vind je terug op de website. De huisregels zijn als volgt:


  1. Zorg dat je een geldige inschrijving hebt.
  2. Kom op tijd. De deuren sluiten 5 minuten voor aanvang.
  3. Indien je niet tijdig uitschrijft wordt de les aangerekend

2.4 (Een medewerker van) Atelier PUUUR kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.


Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid


3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Atelier PUUUR als opdrachtnemer optreedt.


3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Atelier PUUUR uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.


Artikel 4 – beurtenkaarten, losse lessen


4.1 Een losse les is een losse les om eenmalig in te schrijven


4.2 een proeflessenkaart kan je eenmalig kopen en is voor 3 lessen naar keuze, 3 maanden geldig. 


4.3 een flexikaart (10 beurten) is 6 maanden geldig

4.5 een abonnement is voor een vaste periode met een vast bedrag voor het beschreven aanbod. 

4.6 een login is persoonlijk en je kan beurten niet doorgeven of voor iemand anders boeken.


4.3 De kaarten kunnen worden verlengd na overleg mits speciale redenen (lange reis, ziekte, zwangerschap,..) . Atelier PUUUR verleent geen restitutie.


4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan steeds worden gewijzigd, ook behoudt Atelier PUUUR zich het recht om lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde beurtenkaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd tijdens de les, op de website en/of via social media.


4.5 Inschrijven voor de lessen gebeurt via de agenda op de website. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les.


4.6 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht zodra er een vrije plaats is.


Artikel 5 – gatherings en getaways


5.1 Een deelnemer kan aan een gathering of getaway deelnemen nadat hij zich online via de website ingeschreven heeft en Atelier PUUUR het volledige bedrag voor deelname  heeft ontvangen.


5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.


5.3. Atelier PUUUR behoudt zich het recht voor om een geplande gathering:getaway te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer of worden overgezet naar een volgend evenement.


5.4 Atelier PUUUR behoudt zich het recht voor om ten aanzien van gatherings en getaways organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.


5.5 Annulering van gatherings en getaways door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Atelier PUUUR heeft bereikt. Voor een gathering kan tot 2 maanden voor de aanvangsdatum de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 15 euro. Bij annulering tot 1 maand voor de aanvangsdatum wordt 70% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. Indien we tijdig nog een andere persoon vinden voor jouw plek, kunnen we een (deelse) terugbetaling doen van je inschrijving. Dit hangt af van gathering tot gathering en is afhankelijk van de samenwerking met wie we de workshop geven en hun regels hieromtrent. Voor getaways gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven bij de inschrijving.


Artikel 6 – Atelier op MAAT & Verhuur


6.1 Bevestiging is geldig na tekenen overeenkomst en betaling


6.2 Kost is per uur of per dagdeel afhankelijk van wat je plannen zijn en hoe lang je in het pand wenst te zitten


6.3 Tot 3 maand voor de huurdag is annuleren mogelijk mits 25% kosten. Tot 2 maanden mits 50 % kosten en tot 1 maand 100% kosten. Dit is geldig behalve anders specifiek in overeenkomst genoteerd.


Artikel 8 – Privacy


8.1. Atelier PUUUR gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.


8.2. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Atelier PUUUR overmaakt, worden deze in het bestand opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Atelier PUUUR gelieerde ondernemingen die evenementen organiseren.


Artikel 9 – Openingstijden


9.1 Atelier PUUUR is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.


9.2 Atelier PUUUR is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal Atelier PUUUR dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Atelier PUUUR behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.


9.3 Atelier PUUUR is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.


Artikel 10 – Lesgevers en uurroosters


10.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website en betreffende flyer staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door Atelier PUUUR vervangen worden, indien nodig.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid


11.1 Atelier PUUUR sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van Atelier PUUUR of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van Atelier PUUUR.


11.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de lessen die worden aangeboden op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga en pilates een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan deze lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga en pilates beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.


11.3 Noch Atelier PUUUR, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.


Artikel 12 – Slotbepaling


12.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.


Naar de homepage
Top